Bästa avhandling inom ögonforskning

Sveriges Ögonläkarförenings stipendium à 10 000 kr till bästa avhandling inom ögonforskning.

Alla svenska ögon- och synrelaterade avhandlingar som ges ut under kalenderåret kan nomineras. Nominering sker genom att kort följebrev och en digital version av avhandlingen epostas till vetenskaplige sekreteraren senast 31 mars året efter publicering. Den nominerade skall vara medlem i Sveriges Ögonläkarförening. Utdelning av diplom kommer att ske i samband med föreningens årsmötesdagar. Minst tre avhandlingar måste nomineras för att stipendiet ska delas ut. Om färre än tre avhandlingar nomineras kommer dessa att ingå i nästkommande års bedömning. Granskningskommittén utgörs av de tre senaste SOE-pristagarna. Vid jäv anlitas andra granskare.