Vetenskapligt ST-arbete

SÖFs rekommendation gällande uppnådda kompetenskrav för målet om medicinsk vetenskap

Enligt SÖFs beslut gäller följande rekommendation för ST-läkare inom ögonspecialiteten för att delmål 19 (SOSFS 2008:17), delmål a5 (SOSFS 2015:8) och delmål STa3 (HSLF FS 2021:8) skall uppnås:

Skriftligt arbete: Arbetet skall ha anknytning till ögonspecialiteten. Det skall vara av sådan omfattning och kvalitet att det 1) presenteras på ett regionmöte, ett nationellt möte t.ex. Ögonläkarföreningens årsmöte eller internationellt möte och/eller 2) accepteras för publikation i en vetenskaplig nationell eller internationell tidskrift. Ett abstrakt av arbetet och presentations- eller publikationsdatum ska anslås på Ögonläkarföreningens hemsida under fliken utbildning. För publicering på swedeye.se vänligen kontakta web-ansvarig Catharina Kuylenstierna på e-mailadress catharina.kuylenstierna@sll.se

Handledning: Huvudhandledaren för det vetenskapliga arbetet bör ha vetenskaplig kompetens minst doktorsexamen. Om specialistläkare med doktorsexamen saknas på ordinarie klinik skall kontakt tas med disputerad kollega (ej nödvändigtvis inom ögonspecialiteten) på annat håll som kan fungera som bihandledare och som kan hjälpa till med frågor kring utformning och genomförandet av arbetet. Stödpersonen bör kunna ersättas för sina insatser från ST-läkarens klinik.

Uppskattad tidsåtgång: ca 10-12 veckor

OBS! Ovanstående är SÖFs rekommendation. Enligt målbeskrivning 2015:8 kan man få tillgodoräkna sig vetenskapliga arbeten som gjorts före ST-tjänstgöringen om verksamhetschef och handledare godkänner det. Arbetet behöver således inte ha anknytning till ögonspecialiteten enligt Socialstyrelsen.

Enligt HSLF FS 2021:8 finns inget krav på ett självständigt vetenskapligt arbete men ST-läkaren ska kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer, kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information och kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskaplig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjukvården. För att uppnå detta rekommenderar SÖF ett självständigt skriftligt arbete enligt ovan.

Kurs: Kraven för ST-läkare i ögonspecialiteten innefattar inte en kurs i forskningsmetodik enligt SOSFS 2008:17 eller HSLF FS 2021:8, däremot är detta krav enligt SOSFS 2015:8.