SÖFs ST-policy

Sveriges Ögonläkarförenings ST-policy för specialistutbildning inom offentlig och privat regi.

 

ST-tjänstgöringens struktur och innehåll

ST-tjänstgöringen är målstyrd men har en fastställd minimitid. Enligt SOSFS 2015:8 ska ST-tjänsten omfatta heltidsarbete under minst 5 år. Enligt HSLF FS 2021:8 ska ST-tjänsten omfatta minst 5,5 år, inklusive 6 månaders BT.

För uppnådd kompetens ska målen enligt gällande målbeskrivning (SOSFS 2015:8 eller HSLF FS 2021:8) vara uppfyllda. Som ett komplement till målbeskrivningen har SÖF en checklista med inlärningsmoment för varje delmål. För delmål som kräver klinisk tjänstgöring gäller ett aktivt deltagande i patientarbetet.

Viktiga moment i en ST-läkares utbildning är att lära sig ta beslut och arbeta självständigt. SÖF rekommenderar därför att jourtjänstgöring utanför ordinarie arbetstid, med tillgänglig bakjour tex. i hemmet, bör ingå under ST-läkarens tjänstgöring.

En annan viktig del av ST-läkarens utbildning är att följa svåra sjukdomsförlopp och kontinuerligt bedöma snabbt progredierande tillstånd. I målbeskrivningen föreligger krav på att ST-läkaren ska delta i beslut gällande behandlingsbegränsningar av svårt sjuka patienter och vid brytpunktssamtal tex då ögat ej går att rädda.

För att uppnå målen om ST-tjänstgöringens struktur och innehåll kan externa placeringar (randningar) behövas. Om hemkliniken saknar förutsättningar för att tillgodose behoven för måluppfyllelse inom varje delmål ska således tjänstgöringen kompletteras vid en enhet med adekvat kompetens. I dessa fall rekommenderar SÖF en randning omfattande minst 3-6 månader bestående av klinisk tjänstgöring.

 

Specialistexamen

Sveriges Ögonläkarförening rekommenderar starkt att varje ST-läkare inför, eller i nära anslutning till, erhållandet av specialistbevis i ögonsjukdomar, har genomgått svensk eller europeisk specialistexamination (European Board of Ophthalmology). Inför examinationen rekommenderar SÖF 2 veckors betald inläsningstid under ST-tjänstgöringen.

 

Extern granskning av ST-utbildning (SPUR-inspektion)

Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha organisatoriska kopplingar till vårdgivaren. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa (SOSFS 2015:8 och HSLF FS 2021:8). SÖFs rekommendation utifrån Socialstyrelsens allmänna råd är att enheter som bedriver ST-utbildning inom ögonsjukdomar ska genomgå SPUR-inspektion vart 5e år. Därutöver rekommenderar SÖF att enheter som tidigare inte haft ST-läkare skall SPUR-inspekteras inom 18 månader efter att den första ST-läkaren börjat på enheten.

 

Medicinsk vetenskap

Enligt SOSFS 2015:8 ska ett självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer genomföras (mål a5). Enligt HSLF FS 2021:8 finns inget krav på ett självständigt vetenskapligt arbete men ST-läkaren ska kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer, kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information och kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskaplig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjukvården. För att uppnå målen rekommenderar SÖF ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete och regelbundna journal clubs. Arbetet skall ha anknytning till ögonspecialiteten, skall vara av sådan omfattning och kvalitet att det kan presenteras på ett regionalt, nationellt eller internationellt möte och/eller accepteras för publikation i en vetenskaplig nationell eller internationell tidskrift. Ett abstrakt av arbetet och presentations- eller publikationsdatum ska anslås på Ögonläkarföreningens hemsida. SÖFs rekommenderade tid för målet medicinsk vetenskap är 10-12 veckor.

 

2021-11-27, Beslutad av styrelsen för Sveriges Ögonläkarförening genom ordförande Eva Olofsson