NPO ögon

Nationellt programområde för Ögon (NPO-ögon)

Samtliga regioner/landsting har ingått avtal med SKL om att arbeta med nationell kunskapsstyrning. Därför har 23 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd etablerats för att leda arbetet inom sitt respektive område. Varje NPO består av experter inom fältet, utsedda av respektive sjukvårdsregion.

 

Ögon har fått ett eget programområde (NPO-ögon) för att skapa en nationell samverkan inom svensk ögonsjukvård. Målet med NPO-ögons arbete är att uppnå en mer jämlik och kunskapsbaserad ögonsjukvård i Sverige. NPO-ögon har i samarbete med SÖF utsett nationella arbetsgrupper (NAG) inom ett flertal subspecialiteter. Arbetsgrupperna har fått ett uppdrag att under 2019 kartlägga olikheter inom respektive subspecialitet och se över behovet av nationella kunskapsstöd. Utifrån dessa analyser kommer NPO-ögon att välja ut några områden som ska prioriteras i det fortsatta arbetet för att skapa en jämlik ögonsjukvård i landet.

 

De nationella arbetsgrupperna består av minst en representant från varje sjukvårdsregion och leds av en ordförande. Arbetsgruppen kan med fördel vara tvärprofessionell och inkludera representanter från hela vårdkedjan. NPO-ögon har utsett följande nationella arbetsgrupper: glaukom, medicinsk retina, kirurgisk retina, linsen, barn och skelning, kornea, hereditära retinala sjukdomar, plastik/orbita, uvea, onkologi, och neurooftalmologi. För aktuell lista på medlemmarna i NPO-ögon och NAG-ordföranden, var god se ”övriga uppdrag” som finns under fliken ”föreningen”.

 

Under 2019 har NPO-ögon även fått i uppdrag av Socialstyrelsen att föreslå områden för nationell högspecialiserad vård, tidigare kallat rikssjukvård. Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Utöver redan befintliga områden (tidigare rikssjukvård): ögononkologi och behandling av barnkatarakt- och barnglaukom, har NPO-ögon föreslagit följande två områden: ärftliga näthinnesjukdomar: utredning inför ställningstagande till behandling med genterapi, och vitreoretinal kirurgi vid ROP (Retinopathy of prematurity). Ingen av dessa områden blev utvalda av Socialstyrelsen för fortsatt konsekvensanalys i nuläget.

 

Under 2019 har även arbetet med att ta fram förslag på områden för standardiserade vårdförlopp påbörjats. Syftet med dessa är att minska skillnaderna i väntetider mellan regionerna genom att förkorta tiden mellan misstanke om sjukdom och behandlingsstart. NPO-ögon har föreslagit följande multidisciplinära områden med koppling till ögonsjukdom och synskada som möjliga för standardiserade vårdförlopp: idiopatisk intrakraniell hypertension, diabetes, endokrin oftalmopati, temporalis arterit och våt-AMD.

 

2019-08-19

Eva Olofsson, vice ordförande SÖF och representant för norra regionen i NPO-ögon.